ЖЕТЕКЧИЛИК

Талас шаарындагы № 90 кесиптик лицейинин администрациясы

 

Чокоев Расул Искендерович № 90 КЛдин директору

·                    Диплом Жогорку комсомолдор мектеби (ЦК ВЛКСМ) Москва 1986 –ж

·                    2016 –жыл “Жылдын мыкты жетекчиси”

·                    Кызыл Ай коомунун “Ыраазылычык каты” 2016-ж

·                    Сертификат “Камкорчулар кенеши” Бишкек-2015-ж

·                    Сертификат  ГИЦ долбоору менен ”Кесиптик билим берүү жана жумуш ордуна орноштуруу ” Бишкек-2016ж

·                    Сертификат “Билим сапатын камсыздоодо лицензиялоонун жана аккредитациялоонун ролу” 2019-ж

·                    “Эмгек Резерви” Республикалык дене тарбия жана спорт борбору “Алкыш кат” 2018-ж

·                    “Мактоо баракча ” Башталгы кесиптик Билим Беруу тармагынын кызматкерлер арасындагы өздүк көркөм  чыгармачылык боюнча кароо сынактын жеңүүчүсү 2019 -ж

Чокоев Расул Искендерович

Директор ПЛ № 90

·                Диплом Высшая-комсомольскую школу при (ЦК ВЛКСМ )Москва 1986 –г

·                 “Лучший руководитель года” 2016-г

·                “Благодарственное письмо “ Красного Полумесяца 2016-г

·                Сертификат “Организация  деятельности попечительским  советов” Бишкек-2015-г

·                Сертификат С проектом  ”Профтехобразование и содействие занятости” Бишкек-2016-г

·                    Сертификат “Роль лицензирования аккредитации в обеспечении качества образования” 2019-г.

·                “Благодарственное письмо “  Республиканский цент труда и спорта “Трудовой резерв” 2018-г

·                “Благодарственное письмо “  Победитель конкурса на индивидуальное художественное творчество среди работников начального профессионального образования 2019-г

Кожомуратова Гүлсүн  Турусбековна Окуу –өндүрүштүк жана методикалык иштери  боюнча директордун орун басары

·         Диплом К.Карасаев атындагы Бишкек Гуманитардык Университети  “Кыргыз тили жана адабияты” Мугалим

·            Сертификат “Кыргыз тилин натыйжалуу окутуу” 2007-ж

·                    Сертификат “ Кыргыз тили жана адабияты мугалимдеринин  педагогикалык чеберчилигин жогорулатуу” Бишкек 2016-ж

·                    Сертификат “БКББ уюмдарында окуу сабактарын уюштуруу жана долбоорлоо” Бишкек 2017-ж

·                    КЛ  №90 “Ардак грамотасы” 2018-ж

·                    Сертификат “Билим сапатын камсыздоодо лицензиялоонун жана аккредитациялоонун ролу” 2019-ж

·                    Талас шаардык  мэриясынын    “Ардак грамота” 2019-ж

Кожомуратова Гүлсүн  Турусбековна Заместитель директора по УПМР

 

 

·         Диплом  Бишкекский Гуманитарный Университет имени К Карасаева

Учитель “Кыргызский язык и литература”

·            Сертификат “Эффективное обучение кыргызскому языку” 2007-г

·                    Сертификат “Совершенствование педагогического мастерства учителей кыргызского языка и литератуы” Бишкек 2016-г

·                    Сертификат “Организация и оформление учебных занятий в учебных  заведение НПО ” Бишкек 2017-г

·                     “Почетная  грамота” ПЛ  №90 2018-г

·                    “Роль лицензирования и аккредитации в обеспечение качества образования” 2019-г

·                    “Почетная грамота “ Мэрия города Талас 2019-г

Турдугулова Медина Идиризовна

Окуу-тарбия иштери боюнча директордун орун басары

·                    Диплом К.И.Скрябин атындагы  Кыргыз агрардык  унирверситети, менеджмент уюштуруу кесиби  2009-ж

·                    Диплом КЛ № 6 “Ашпозчу” 2014-ж

·                    Диплом КЛ № 6 “Фермер ишкер, Айыл чарба азыгын кайра иштетүү боюнча оператор” 2010-ж

·                    Сертификат КЛ № 6 “Фермер ишкер” 2010-ж

·                    Сертификат КЛ № 6 “Тигуучу” 2012-ж

·                    Сертификат КЛ № 6 “ЖК оператору” 2013-ж

·                    Сертификат “Билим сапатын камсыздоодо лицензиялоонун жана аккредитациялоонун ролу” 2019-ж

·                    Сертификат “Тарбиялык иштердеги жаны мамилелер”

2019-ж

Турдугулова Медина Идиризовна

Заместитель директора по УВР

 

·                    Диплом Кыргызский Аграрный Университет имени К.И. Скрябина “Менеджмент организации” 2009-г

·                    Диплом КЛ № 6 “Повар” 2014-г

·                    Диплом ПЛ № 6 “Фермер-предприниматель. Оператор по переработки сельскохозяйственной продукции” 2010-г

·                    Сертификат ПЛ № 6 “Фермер предприниматель” 2010-г

·                    Сертификат ПЛ № 6 “Швея” 2012-г

·                    Сертификат ПЛ № 6 “ Оператор ПК” 2013-г

·                    Сертификат “Роль лицензирования и аккредитации в обеспечение качества образования” 2019-г

·                    Сертификат “Новые подходы в воспитательной работе”

2019-г

Байбекова Назгуль Жаныбековна усулчу

·                    Диплом Талас Мамлекеттик Университети “Химия ” мугалими. 2009-ж

·                    Сертификат ”Формативдик баалоо-окутуу үчүн баалоо ” 2011-ж

·                    Сертификат “Башталгыч класстын мугалими жаны муун стандарттарын колдонуу боюнча (окуу планы), окутуунун сапатын баалоо” 2012-ж

·                    Сертификат “Инновациялык өнүгүү жана жергиликтүү калктын практикалык көндүмдөрүн өркүндөтүү” 2017 – ж

·                    Сертификат КЛ № 41 “Ашпозчу” 2017-ж

·                    Сертификат КЛ № 90 “Чач тарач” 2018 -ж

·                    Сертификат КЛ № 90 “ЖК оператору” 2018 –ж

Байбекова Назгуль Жаныбековна методист

·                    Диплом Таласский Государственный Университет  преподователь по “Химии ” 2009-г

·                    Сертификат ”Формативное оценивание-оценивание для обучения ” 2011-г

·                    Сертификат “Учитель началных классов по использованию стандартов нового  поколения (куррикулума, учебный план), оценки качества обучения” 2012-г

·                    Сертификат “Инновационный развитие и улучшение практических навыков взрослого население” 2017 – г

·                    Сертификат ПЛ № 41 “Повар” 2017-г

·                    Сертификат ПЛ № 90 “Парикмахер” 2018 -г

·                    Сертификат КЛ № 90 “ Оператор ПК” 2018 –г

 

 

 

 

                                                                                                        № 90 кесиптик лицейинин мугалим-устаттары

 

Айталиева Гүлзат Алтынбековна

“Ашпозчу” кесибинин    мугалими

·                    Диплом Талас Мамлекеттик Университетинин Технологиялык Институту «Инженер -программист »2010-ж

·                    Сертификат “Өндүрүштүк окууну пландаштыруу жана уюштуруу “ 2016-ж

·                    Сертификат “Кесиптик билим берүү мекемелеринде иш кагаздарын жүргүзүү жана архивдик иш жүргүзүү” 2016-ж

·                    Сертификат КЛ № 6 “Ашпозчу” 2016-ж

·                    Сертификат КЛ № 90  “Тикмечи” 2017 -ж

Айталиева Гүлзат Алтынбековна

преподователь по професии  “Повар”

·                    Диплом Технологический  Институт Таласский Государственный Университет  «Инженер -программист » 2010-г

·                    Сертификат “Планирование и организация производственного обучения “  2016-г

·                    Сертификат “Делопроизводство и архивоведение в учреждениях образования ПТО” 2016-г

·                    Сертификат ПЛ № 6 “Повар” 2016-г

·                    Сертификат ПЛ № 90  “Портной” 2017 -г